Họ tên học sinh …………………………………………………….   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN: ĐỊA LÍ 9 NĂM HỌC: 2018 – 2019 LÝ THUYẾT   1/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN I   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN: ĐỊA LÍ 8 NĂM HỌC: 2018 - 2019 I/ LÝ THUYẾT :   1) Đặc điểm

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II                                           MÔN: ĐỊA LÍ 7                                           NĂM HỌC: 2018 - 2019   A. LÝ THUYẾT: Đặc điểm tự nhiên