THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2012 – 2013 STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 I Số

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

I. Các cá nhân nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam: 2000-2001 : Nguyễn Bác Dụng 2007-2008 : Bì Minh Tâm ; Lê Thị Bạch Tuyết 2009-2010 : Lê Thị Hồng